Om Mo Gård

Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete. Vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser.

Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års samlad erfarenhet och kunskap kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Vi har lång tradition att erbjuda stödinsatser till personer som är döva, har en hörselnedsättning eller har dövblindhet. Vi erbjuder även insatser till dig som är hörande, men som behöver mötas av kunskap och anpassningar för att få en fungerande kommunikation. Idag är vi ca 620 medarbetare som arbetar inom organisationen. Mo Gård bedriver verksamheter på sex orter i Sverige: Sjöbo, Burlöv, Finspång, Enköping, Stockholm och Nyköping (se karta).

Icke vinstdrivande

Att vi är en icke vinstdrivande organisation innebär att ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten istället för att delas ut till ägare. En ekonomisk vinst ska alltså komma brukarna till del i form av kvalitetsutveckling.

Individen alltid viktigast

Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i vårt arbete. Vi ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser. Vi vet att kommunikation eller stöd i kommunikationen är avgörande förutsättningar för att kunna leva ett gott liv.

Vi expanderar, följ etablering Nyköping

I slutet av sommaren 2020 kommer Mo Gård att starta LSS-boende och daglig verksamhet i Marieberg/Nyköping. En etablering som uppskattningsvis ska generera ca 30 nya boendeplatser och ca 100 nya jobb. Följ utvecklingen här.

Kärnvärden

Engagerade
Med motivation och känsla utför vi vårt arbete på ett målmedvetet sätt. Vi engagerar oss i våra uppdrag och försöker alltid motsvara individens och uppdragsgivarens förväntningar.

Kreativa
Vår nyfikenhet får oss att tänka annorlunda och se möjligheter i varje situation. Uppdragets ramar utmanar oss att förändra och förnya vårt arbetssätt för ökad kvalitet.

Trovärdiga
Med vår kunskap och långa erfarenhet skapar vi förtroende i våra uppdrag och använder våra resurser effektivt, klokt och långsiktigt. Vi tar ansvar för vårt arbete och vi gör det med respekt och lyhördhet för individens och uppdragsgivarens behov och önskemål.

Stiftelsen Mo Gård

Stiftelsen Mo Gård äger Mo Gård. Stiftelsens syfte är att säkra att målgruppen har resurser inför framtiden.

Stiftelsen ska ha till ändamål att i egen regi eller genom uppdrag:

  • Erbjuda professionell habilitering och rehabilitering av vuxna med dövblindhet och döva med ytterligare funktionsnedsättning
  • Erbjuda utbildning av personer med dövblindhet och döva ungdomar och vuxna
  • Genom forskning och utveckling tillskapa resurser, metoder och kompetens inom dessa specialområden

Stiftelsen Mo Gård delar ut anslag till forskning och utveckling, som är relaterad till målgruppen. Du som forskar inom detta område är välkommen med en  ansökan. Läs mer under Mo Gård Forskningsfond.

Mo Gårds stiftare

Det statliga skol- och arbetshemmet för döva på Mo Gård öppnades 1947, med funktion som skola och vårdanstalt för ”dövstumma med komplicerat lyte”. Verksamheten riktade sig både till barn och vuxna. 1964 flyttades skoldelen till Åsbackaskolan, som idag ligger i Örebro.

Mo Gård blir specialvårdhem
Huvudmannaskapsreformen 1967, medförde bland annat att landstinget i Östergötland trädde in som ny huvudman för Mo Gård, som i egenskap av specialvårdhem då kom att tillhöra omsorgerna. Under åren 1967-92 skedde stora förändringar. År 1968 kom omsorgslagen, vilken var en särlag, direkt riktad till utvecklingsstörda. Ledord som ”normalisering” och ”integrering” blev nu kännetecknande för utvecklingen. Mo Gård blev ett specialvårdhem för döva.

Avveckling av vårdhemmet
Nästa omsorgslag kom 1986 och förordade en avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda. För Mo Gårds del innebar det en inriktning på utveckling mot ett utbildnings- och habiliteringscenter för döva och dövblinda personer med ytterligare funktionshinder. Arbetet handlade främst om aktiva habiliteringsinsatser, korttidskurser och personalutbildning.

Med Resurscenter i Östergötland AB, nuvarande Mo Gård AB, övergick verksamheten 1992 i aktiebolagsform. Som ett pedagogiskt komplement startades samma år en folkhögskoleverksamhet, vilken 1997 blev en självständig skola, Mo Gård folkhögskola – numera SIMA folkhögskola.

Stiftelsen Mo Gård
Sedan december 2000 ägs Mo Gård AB av stiftelsen Mo Gård. Stiftarna var Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening.

Nya dotterbolag
År 2003 bildas två dotterbolag, Mo Gård HVB samt Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb). Verksamheten i Nkcdb baseras på ett statligt uppdrag att stödja landsting och kommuner i arbetet att bygga upp kompetens för stöd till personer med dövblindhet.

Stiftelsen Mo Gård Forskningsfond
– bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete

Bidrag ges till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamhet och olika brukarkategorier. Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer/tekniska hjälpmedel på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Dessutom förekommer ytterligare funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiatriska eller psykosociala. Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Bidrag
Ges normalt som ett engångsbelopp med högst 300 000 kr.

Utlysningen
Av medel startar 1:a november, 2018 och sista ansökningsdag är 15:e dec 2018.

Anvisningar för ansökan
Ansökan skall vara relativt kortfattad (max 5 sidor, 1.5 i radavstånd, typsnitt Times New Roman, 12 punkter), ha en TITELSIDA med angivande av en HUVUDSÖKANDE från ett universitet eller högskola.

Ansökan struktureras med hjälp av rubrikerna SYFTE, PROBLEMSTÄLLNING, FORSKNINGSBAKGRUND, METODIK, TIDPLAN och BUDGET, RELEVANS FÖR MO GÅRDS VERKSAMHET och REFERENSER. Som bilagor skall bifogas två meritförteckningar, en för huvudsökande och en för kontaktperson på Mo Gård. En förutsättning för att projektansökan kan godkännas är att kontakt med Mo Gård är säkerställd.

Bedömning av ansökans kvalitet görs utifrån
• Projektets originalitet och design
• Projektets relation till forskningsfront och Mo Gårds verksamhet
• Projektets genomförbarhet (material, metod, kompetens och budget) samt kontakt inom Mo Gård.

Fondens bedömargrupp
• Professor Jerker Rönnberg (ordförande och kontaktperson, Linköpings universitet, jerker.ronnberg@liu.se)
• Johanna Bergstrand (vd Mo Gård)
• Christina Samuelsson (logoped och lektor, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet)
• Michael Karlsson, Jönköping universitet

Meddelande om beslut ges senast i maj 2019.

Kontaktperson:
Professor Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se

Ansökningstiden har gått ut

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Dövblindhet väcker ofta starka känslor i samhället. Många vet inte vad begreppet innebär, och i landstingen, kommunerna och hos andra samhällsaktörer är kunskapen om dövblindhet ofta begränsad. Det krävs en specifik kompetens från samhällets sida för att kunna möta de skiftande behoven från personer med dövblindhet och deras närstående. Därför är det viktigt att sprida information om vad dövblindhet är och hur personer med dövblindhet vill bli bemötta. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) är en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för Nkcdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer i samhället.

Sedan 2003 har Mo Gård regeringens uppdrag att ansvara för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Läs mer på nkcdb.se

Hej, jag finns här för att svara på dina frågor. Hör gärna av dig!

Cecilia Joge Johansson
Cecilia Joge Johansson

Vi vill ge dig som är i behov av särskilt stöd i din kommunikation rätt möjligheter att leva ett gott liv

I vår verksamhet arbetar vi för att du som använder teckenspråk eller har behov av anpassad kommunikation samt har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar och önskningar.

Vi ser till att du får det stöd som just du behöver, att det finns teckenspråkig personal och att miljön är anpassad på bästa sätt för att underlätta din vardag samt möta dagens riktlinjer för tillgänglighet.

Vår verksamhet för barn och unga

Mo Gård Gymnasiesärskola
Bostad med särskilt stöd för barn och unga (LSS)
Hem för vård eller boende (HVB)

Vår verksamhet för vuxna

Bostad med särskild service (LSS)
Daglig verksamhet (LSS)
Bostad med särskild service (SoL)
Korttidsboende (SoL)

Kontakta oss

Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång

Telefon: 010-471 66 00
E-post: info@mogard.se
E-post rådgivare: radgivare@mogard.se