Styrdokument och betyg

Gymnasiesärskolan följer samma styrdokument som gymnasieskolan, men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Utbildningen är en frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning. De individuella programmen är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar fördelat på olika ämnesområden.

Skollag

Skollagen innehåller generella bestämmelser för alla skolformer och grundläggande bestämmelser om de olika skolformerna.

Gymnasieförordning

Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och konkretiserar skollagens bestämmelser.

Läroplan

Gymnasiesärskoleplanen beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för skolans arbete.

Betyg

På det individuella programmet bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån de två kravnivåerna, grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.