Ledighetsansökan

Regler för ledighet

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk om inte eleven har giltiga skäl att utebli. Extra ledighet utöver lov beviljas endast i undantagsfall.

Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som kan ha missats under ledigheten.

Vid ansökan om ledighet gäller:
• Ledighetsansökan lämnas i god tid – senast 2 veckor innan eleven vill vara ledig.
• Varje ledighetsansökan prövas individuellt.
• Ledighetsansökan som gäller 1–3 dagar hanteras av mentor.
• Ledighetsansökan som gäller mer än 3 dagar hanteras av rektor. Rektor hanterar även ledighetsansökan rörande enskilda dagar i anslutning till ordinarie lov.

Vid ansökan om ledighet, tänk på att:
• Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven.
• Alla ansökningar om ledighet för omyndig elev måste vara styrkt av vårdnadshavare för att behandlas av skolan.

Ladde hem Ledighetsansökan (PDF)