Elevhälsan

Elevhälsan vid Mo Gård Gymnasiesärskola ska underlätta för eleverna att genomföra sina studier. Detta ska ske genom att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskaps- och personliga utveckling, bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa samt arbeta med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, exempelvis skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling.

Framförallt ska elevhälsan arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever men innebär också att elevhälsan arbetar i samråd för att varje elev ska få rätt stöd. Att se och ta bort hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling är en utmaning för elevhälsan.

Elevhälsoteamet

Elevhälsan vid Mo Gård Gymnasiesärskola omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. LSS Stödteams professioner är viktiga tillgångar för skolans elevhälsa. De arbetar på uppdrag av rektor. De yrkeskategorier som finns att tillgå är bl.a.:

  • Rektor
  • Specialpedagog med olika kompetenser
  • Samordnare/Kurator
  • Skolsköterska
  • Arbetsterapeut
  • Skolpsykolog
  • Skolläkare

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och leds av rektor. Vid dessa möten följs alla elever upp och vid behov formuleras planer för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hälsobesök

Varje elev i gymnasiesärskolan erbjuds minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll.

Nya elever anmälan 

Inför mottagande av nya elever, sammankallas vid behov till ett möte mellan Rektor, speciallärare (eventuellt resurspedagoger/assistenter/Enhetschef från boende) samt berörda professioner från LSS Stödteam för en genomgång och planering av individanpassning av insatser utifrån behov som framkommit från informationsinsamling, samtal och journaler.

Anmälan till elevhälsan

  • Sker när speciallärare/arbetslag uttömt sina möjligheter, arbetssätt/metoder o.s.v. samt när arbetslaget är i behov av stöd för att tydliggöra elevens svårigheter i relation till skolarbetet.
  • Speciallärare/arbetslag tar upp aktuella ärenden vid kontinuerliga möten där man beslutar om eventuell åtgärd. Viktigt att involvera eleven själv samt vårdnadshavare/god man/LSS-boende.

Sekretess

På fristående skolor är det bara skolläkaren och skolsköterskan som omfattas av bestämmelserna om sekretess. Övrig personal omfattas istället av bestämmelser om tystnadsplikt.

Sträng sekretess gäller skolsköterska och skolläkare. De får inte lämna uppgifter om en elev som de behandlar om det inte står klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver får skolhälsovården ändå lämna uppgiften till resten av elevhälsan.

Det finns ett starkt sekretesskydd även inom den specialpedagogiska insatsen vilket ska beaktas vid hantering av dokument.