Product Description

Så länge människor har hälsa är det som i det gamla talesättet: ”Hälsan tiger still”. När hälsa övergår i eller hotar att övergå i ohälsa förvandlas den från något privat till en angelägenhet för det sociala och samhälleliga sammanhang människor lever i. Då föds behov av att kunna beskriva inte bara det som är i olag i kroppen utan också det som fungerar. Inte bara det som människor inte kan göra eller delta i utan också det som de kan göra och delta i. Inte bara det i omgivningen som hindrar utan också det som underlättar. Inte bara andras påverkan utan också vår egen inverkan. Genom ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, kan vi beskriva dessa frågor på ett enhetligt och systematiskt sätt. ICF är en modell för att samla in centrala faktorer som rör hälsa för alla människor. ICF ger även personer som är verksamma inom handikappområdet, både personer med funktionsnedsättningar och yrkesverksamma möjlighet att tillägna sig gemensamma begrepp. Det är därför viktigt att kunskap om ICF sprids och att det görs på ett lättillgängligt sätt.