Stiftelsen Mo Gård Forskningsfond (MoFoF)

Bidrag till Forsknings- och Utvecklingsarbete

Bidrag ges till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamhet och olika brukarkategorier. Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer/tekniska hjälpmedel på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Dessutom förekommer ytterligare funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiatriska eller psykosociala. Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Bidrag

Ges normalt som ett engångsbelopp med högst 300 000 kr.

Utlysningen

Av medel startar 1:a november, 2018 och sista ansökningsdag är 15:e dec 2018.

Anvisningar för ansökan

Ansökan skall vara relativt kortfattad (max 5 sidor, 1.5 i radavstånd, typsnitt Times New Roman, 12 punkter), ha en TITELSIDA med angivande av en HUVUDSÖKANDE från ett universitet eller högskola. Skickas till följande adress

Mo Gård, Norralundsvägen 13, 612 44 Finspång (1 ex)
Samt till epost: joel.carlsson@mogard.se

Ansökan struktureras med hjälp av rubrikerna SYFTE, PROBLEMSTÄLLNING, FORSKNINGSBAKGRUND, METODIK, TIDPLAN och BUDGET, RELEVANS FÖR MO GÅRDS VERKSAMHET och REFERENSER. Som bilagor skall bifogas två meritförteckningar, en för huvudsökande och en för kontaktperson på Mo Gård.

För etablering av kontakt/samarbetspartner inom Mo Gård, vänligen kontakta (joel.carlsson@mogard.se eller tel. 010-471 66 61). Förutsättning för att projektansökan kan godkännas är att kontakt med Mo Gård är säkerställd.

Bedömning av ansökans kvalitet görs utifrån

• Projektets originalitet och design
• Projektets relation till forskningsfront och Mo Gårds verksamhet
• Projektets genomförbarhet (material, metod, kompetens och budget) samt kontakt inom Mo Gård.

MoFoF:s bedömargrupp

• Prof. Jerker Rönnberg (ordf. och kontaktperson, Linköpings universitet, jerker.ronnberg@liu.se)
• Johanna Bergstrand (VD Mo Gård)
• Christina Samuelsson (Logoped och lektor, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet)
• Michael Karlsson, Jönköping universitet

Meddelande om beslut ges senast i maj 2019.

Ansökningsblankett

Ladda ner ansökningsblanketten i word-format