Stiftelsen Mo Gård Forskningsfond

Stiftelsen Mo Gård Forskningsfond
– Bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete

Bidrag ges till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamhet och olika brukarkategorier. Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer/tekniska hjälpmedel på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Dessutom förekommer ytterligare funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiatriska eller psykosociala. Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Bidrag
Ges normalt som ett engångsbelopp med högst 300 000 kr.

Utlysningen
Av medel startar 1:a november, 2018 och sista ansökningsdag är 15:e dec 2018.

Anvisningar för ansökan
Ansökan skall vara relativt kortfattad (max 5 sidor, 1.5 i radavstånd, typsnitt Times New Roman, 12 punkter), ha en TITELSIDA med angivande av en HUVUDSÖKANDE från ett universitet eller högskola. Skickas till följande adress

Ansökan struktureras med hjälp av rubrikerna SYFTE, PROBLEMSTÄLLNING, FORSKNINGSBAKGRUND, METODIK, TIDPLAN och BUDGET, RELEVANS FÖR MO GÅRDS VERKSAMHET och REFERENSER. Som bilagor skall bifogas två meritförteckningar, en för huvudsökande och en för kontaktperson på Mo Gård. Förutsättning för att projektansökan kan godkännas är att kontakt med Mo Gård är säkerställd.

Bedömning av ansökans kvalitet görs utifrån
• Projektets originalitet och design
• Projektets relation till forskningsfront och Mo Gårds verksamhet
• Projektets genomförbarhet (material, metod, kompetens och budget) samt kontakt inom Mo Gård.

Fondens bedömargrupp
• Prof. Jerker Rönnberg (ordf. och kontaktperson, Linköpings universitet, jerker.ronnberg@liu.se)
• Johanna Bergstrand (VD Mo Gård)
• Christina Samuelsson (Logoped och lektor, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet)
• Michael Karlsson, Jönköping universitet

Meddelande om beslut ges senast i maj 2019.

Kontaktperson:
Prof. Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se

Ansökningstiden har gått ut