Kvalitetsarbete

Inom Mo Gårds verksamheter värderar vi kvalitetsarbetet högt och det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd med vår insats. Alla verksamheter inom Mo Gård omfattas av vårt Kvalitetsledningssystem som sedan juni 2011 är certifierat enligt ISO 9001:2015.

För oss bygger kvalitet på en helhetssyn på människan och hur vi samspelar, kommunicerar, visar respekt, möjliggör aktivitet och delaktighet samt skapar tillgängliga miljöer utifrån varje individs förutsättningar och behov.

Vi säkerställer vårt ständiga förbättringsarbete via vårt Kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet är ett verktyg för att vi på ett systematiskt sätt ska arbeta med kvalitetsutveckling i syfte att få mer nöjda brukare och kunder.

Vårt kvalitetsarbete fokuserar på fem huvudområden:

Samspel och kommunikation

Med specifik kompetens och anpassade kommunikativa miljöer möter vi individens samspels- och kommunikationsbehov.

Helhetssyn

Våra tjänster utförs med en helhetssyn på människan i sin livssituation.

Delaktighet och brukarinflytande

Våra tjänster präglas av delaktighet och brukarinflytande.

Uppföljning och utvärdering

Varje uppdrag formuleras, följas upp och utvärderas i nära dialog med uppdragsgivaren.

Attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare.

 

Lämna synpunkter