Historik

Det statliga skol- och arbetshemmet för döva på Mo Gård öppnades 1947, med funktion som skola och vårdanstalt för ”dövstumma med komplicerat lyte”. Verksamheten riktade sig både till barn och vuxna. 1964 flyttades skoldelen till nuvarande Åsbackaskolan, som idag ligger i Örebro.

Mo Gård blir specialvårdhem

Huvudmannaskapsreformen 1967, medförde bland annat att Landstinget i Östergötland trädde in som ny huvudman för Mo Gård, som i egenskap av specialvårdhem då kom att tillhöra omsorgerna. Under åren 1967-92 skedde stora förändringar. År 1968 kom omsorgslagen, vilken var en särlag, direkt riktad till utvecklingsstörda. Ledord som ”normalisering” och ”integrering” blev nu kännetecknande för utvecklingen. Mo Gård blev ett specialvårdhem för döva.

Avveckling av vårdhemmet

Nästa omsorgslag kom 1986 och förordade en avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda. Detta innebar för Mo Gårds del att verksamheten inriktades på utveckling mot ett utbildnings- och habiliteringscenter för döva och dövblinda personer med ytterligare funktionshinder. Arbetet kom nu att bedrivas främst mot aktiva habiliteringsinsatser, korttidskurser och personalutbildning.

År 1992 övergick verksamheten i aktiebolagsform, Resurscenter i Östergötland AB bildades, nuvarande Mo Gård AB. Som ett pedagogiskt komplement startades 1992 en folkhögskoleverksamhet, vilken 1997 blev en självständig skola, Mo Gårds folkhögskola.

Stiftelsen Mo Gård

Mo Gård ägs från och med december 2000 av Stiftelsen Mo Gård. Stiftarna är Östergötlands läns landsting, Finspångs kommun, Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Mo Gårds personalförening.

Nya dotterbolag

År 2003 bildas två dotterbolag, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och vår HVB-verksamhet. Verksamheten baseras på ett statligt uppdrag att stödja landsting och kommuner i arbetet att bygga upp kompetens för stöd till personer med dövblindhet.